خرید اینترنتی رنگ ترافیکی + عوامل موثر در انتخاب نوع و کیفیت و دوام خط کشی راه ها

به نام خدا ،به مرکز خرید اینترنتی رنگ ترافیکی و انواع رنگ خط کشی خوش آمدید. ایمن رنگ مفتخر به تولید انواع رنگ های ترافیکی سرد و رنگ دو جزئی و رنگ گرم ترافیکی می باشد. عوامل موثر در انتخاب نوع و کیفیت و دوام خط کشی راه ها را در اینجا بررسی می کنید.

خرید اینترنتی رنگ ترافیکی + عوامل موثر در انتخاب نوع و کیفیت و دوام خط کشی راه ها

عوامل موثر در انتخاب نوع رنگ ترافیکی  و مواد رنگ خط کشی  

در نواحی مرطوب و بارانی میزان بازتاب نور برگشتی کاهش یافته و باعث اختلال در بازتاب خط کشی ها می گردد. دلیل این امر وجود ذرات معلق آب در هوا و در نتیجه ایجاد پدیده شکستگی نور است. البته باران در هر زمان قابلیت دید راننده را کاهش می دهد. در اثر تشکیل لایه ای از آب روی سطح و معرق شدن دانهئهای شیشه ای انعکاس نور مختل شده و بازتاب نور به طور مناسب انجام نمی شود. استفاده از دانه های شیشه ای با قطر بیشتر و ضریب شکست بالاتر در ترکیب مواد خط کشی می تواند به رفع یا کاهش این مشکل کمک کند. علاوه بر باران و برف و شن های روان شرایط آب و هوایی به مفهوم گرما و سرما یا رطوبت نیز بر عملکرد خط کشی معابر تاثیر می گذارد. چرخه تکرار یخ زدن و آب شدن برف در روز و شب و کاهش دما تا 150 درجه روی سطح معابر و همزمان روی خط کشی ها باعث کاهش و تضعیف پیوند بین ساختار رنگ و سطح جاده می شود.گرمای بیش از 50 درجه در تابستان همراه با رطوبت نسبی بالا نیز می تواند به اندازه سرما بر کیفیت خط کشی و طول عمر آن اثر نامطلوب ایجاد نماید.

خرید اینترنتی رنگ ترافیکی

اجرای رنگ ترافیکی + شرایط آب و هوایی

اکثر مواد خط کشی به دمای مناسب برای خشک شدن یا پخت صحیح رنگ نیاز دارند.

گفته می شود که شرایط آب و هوایی زمان اجرا یکی از مهمترین عوامل موثر عملکرد خط کشی است این امر خصوصا برای مواد حساس به شرایط محیطی از قبیل مواد ترموپلاستیک و نوارهای پیش ساخته صادق است.

دمای هوا و سطح روسازی و سرعت باد و رطوبت هوا و خشک بودن سطح رو سازی باید در زمان اجرای  خط کشی مورد توجه قرار گیرد.

خرید اینترنتی رنگ ترافیکی

عوامل مهم در کیفیت دوام رنگ خط کشی راه ها

  • انتخاب رنگ مناسب با توجه به شرا یط کاربردی
  • کیفیت سطح
  • آماده سازی سطح
  • شرایط آب و هوا و دمای سطح آسفالت در هنگام خط کشی
  • نوع ماشین آلات رنگ آمیزی
  • زمان مناسب رنگ آمیزی آسفالت
  • بازرسی و نظارت در زمان رنگ آمیزی
  • میزان عبور ترافیک وسایل نقلیه بر روی خط

خرید اینترنتی رنگ ترافیکی

بازرسی در زمان اجرای رنگ ترافیکی 

منظور از بازرسی و نظارت در حین اجرا، بازرسی در مکان خطکـشی روسـازی درطی عملیات خط  کشی است که شامل اندازه گیری ضخامت، پهنا و شکل ظاهری خط کشی،پراکندگی، توزیع و میزان فرو رفتگی دانه های شیشه ای میباشد. با بازرسی در هنگـام اجـرا،بسیاری از مشکلات احتمالی مشخص میشوند و رفـع بـه موقـع آنهـا امکـان پـذیر اسـت. مصرف درست مواد بوسیله پیمانکار هم باید بررسی شود.

خرید اینترنتی رنگ ترافیکی

ضخامت رنگ ترافیکی و بررسی توسط ناظر

بررسی ضخامت خطکشی برای تضمین مقـدار مـصرف مـواد بـر سـطح جاده، بسیار مهم است. روش توصیه شده برای اندازه گیری ضخامت خط کـشی هـای گـرم،اندازه گیری مکانیکی یک نمونـه بوسـیله ضـخامت سـنج نـوک سـوزنی در طـول عملیـات خط کشی است بـرای انـدازه گیـری ، اندازه گیری باید از سطح مواد انجام شود. در گذشـته از  ضخامت خط کشی های روسازی استفاده می شد، ولی امروزه استفاده از این وسـیله توصـیه نمی شود. زیرا اندازه گیری در بین دانه هایی که ارتفاع کاذب ایجاد میکنند، با کلیپرها امکـان پذیر نمیباشد.نمونه ها باید با استفاده از یک صفحه فلزی و یا نوار از عملیـات خـط کـشی گرفتـه شوند.

صفحه یا نوار حتماً باید بصورت مخفی و پنهانی بر روی سطح روسازی قرار گیـرد. این طرز قرارگیری باعث میشود که پیمانکار به منظـور ایجـاد نمونـه ضـخیم تـر حرکـت دستگاه را قبل از رسیدن به نوار و یا ورقه فلزی کٌند نکند. نمونه گیری باید در هر 600 مترخط کشی انجام گیرد. حداقل باید سه اندازه گیری بصورت مورب در طول هر نمونه انجام گیرد. تمام مقادیر اندازه گیری شده باید معادل یـا بـیش از ضـخامت مـشخص شده در قرارداد باشد.

اگر اندازه گیریها کمتر از ضخامت معین شده در قرارداد باشند بایـد پیمانکار فوراً مطلع شود. لازم به ذکر است که در رنگ گرم، همواره اندازه گیـری ضـخامت خشک مورد نظر بوده و ضخامت رنگ تر به دلیل ویژگی های فنی رنگهـا در زمـان اجـرا امکان پذیر نبوده و توصیه هم نمیشود. ولیکن اطمینان پیمانکـار از اینکـه آیـا دسـتگاهای مورد استفاده قادر به حصول مشخصات مورد نیاز با بالاترین دقت اجرایی بـر روی سـطح راه هست یا خیر، بسیار حائز اهمیت است.

فروش رنگ ترافیکی با ایمن رنگ تاپ

ناگفته های از تولید رنگ گرم ترافیکی و اجرای ان

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما