قیمت فروش رنگ خط کشی چمن مصنوعی

 امروزه با وارد شدن امروزه با وارد شدن رنگهای چمن مصنوعی دیگر نیازی به برش دادن شهرهای مصنوعی نیست زیرا این امر موجب کاهش عمر چمن های مصنوعی و خراب شدن آن

بیشتر بخوانید