خط کشی رنگ گرم

خط کشی رنگ گرم و ازمونهای میدانی و استانداردها

برای اینکه یک خط کشی رنگ گرم ترموپلاستیک ازمونهای مورد نظر را پاس کرده باشد پودری که در دستگاه پیش گرم و پس گرم استفاده می شود باید ازمونهای مورد نظر را پاس کرده باشد تا یه خط کشی رنگ گرم مورد قبول داشته باشیم.نمونه برداری از پودر ترموپلاستیک و نمونه برداری بعد از گرم […]

بیشتر بخوانید