رنگ های ترافیکی گرم

رنگ های ترافیکی گرم و ازمایش های قبل و بعد از اجرا

اجرای رنگ های ترافیکی گرم مانند اسکرید و اکستروژن رنگ و رونق سالهای اولیه ای که در خط کشی رواج شده بود ندارد. درادامه به ازمایش های قبل و بعد از اجرا ی رنگ ترافیکی گرم می پردازیم. چون رنگ های اجرا شده اسکرید و اکستروژن به علت اختلاف ضریب انبساط حرارتی و پارامترهای دیگر […]

بیشتر بخوانید
مجری رنگ های ترافیکی

مجری رنگ های ترافیکی روی اسفالت

ایا نیازمند خرید و اجرای رنگ ترافیکی پارکینگ ها و معابر هستید ؟ ما مجری رنگ های ترافیکی روی اسفالت و بتن برای محوطه ها و پارکینگ  دانشگاهها و ادارجات برای رنگ های دو جزئی و تک جزئی و همچنین فروشنده رنگ ترافیکی هستیم. امکان اجرای رنگ ترافیکی گرم اسپری و اسکرید و اکستروژن  در […]

بیشتر بخوانید